BRAINSPOTTING®

Pierwsza i druga faza szkolenia w zakresie terapii Brainspotting terapii EMDR
Nauczycielka: Monika Gos

Brainspotting został odkryty przez dr Davida Granda. Jest metodą wyko­rzy­stu­ją­cą dyna­micz­ny rozwój neu­ro­nau­ki, dzięki której możemy lepiej rozumieć jak trauma wpływa na funk­cjo­no­wa­nie układu nerwowego. Przepracowanie i inte­gro­wa­nie doświad­cze­nia trau­ma­tycz­ne­go odbywa się przez zaan­ga­żo­wa­nie ciała oraz zasto­so­wa­nie metod sty­mu­lu­ją­cych odpo­wied­nie struktury podkorowe w mózgu. Struktury te są bez­po­śred­nio odpo­wie­dzial­ne za auto­ma­tycz­ne reakcje w ciele i objawy traumy.

Nasze oczy są częścią układu nerwowego. Brainspotting jest terapią, która wyko­rzy­stu­je odpo­wied­nią pozycję oczu. Moment, w którym orien­tu­je­my się i wzrok „ląduje” na jakimś punkcie umożliwia dostęp do doświad­cze­nia. Dr David Grand odkrył sposoby na zlo­ka­li­zo­wa­nie odpo­wied­nich pozycji oczu, które pozwalają na to by system nerwowy sam skanował się i znajdował ślady traumy. Terapia Brainspotting wyko­rzy­stu­je podwójne dostro­je­nie. Jednym z nich jest dostro­jo­na relacja tera­peu­tycz­na. Dostrojona obecność terapeuty wspomaga proces uzdra­wia­ją­ce­go prze­twa­rza­nia, a dostro­je­nie neu­ro­bio­lo­gicz­ne umożliwia uwol­nie­nie ciała i układu nerwowego z traumy.