TERAPIA TRAUMY

Trauma naj­czę­ściej kojarzona jest z sytu­acja­mi, które związane są z bez­po­śred­nim zagro­że­niem zdrowia i życia – z wojnami, kata­stro­fa­mi natu­ral­ny­mi, klęskami żywio­ło­wy­mi, wypadkami komu­ni­ka­cyj­ny­mi i innymi sytu­acja­mi, które przez lata były w kręgu zain­te­re­so­wań kli­ni­cy­stów i badaczy.

Wśród wielu koncepcji wyja­śnia­ją­cych zjawisko traumy są i takie, które zwracają uwagę na dużą powszech­ność sytuacji trau­ma­tycz­nych w życiu człowieka. Przykładem takich sytuacji mogą być ska­le­cze­nia, stłu­cze­nia, upadki, ale również różnego typu zabiegi medyczne (które z jednej strony ratują nam życie, jednak przez nasze ciało są odbierane jako opresyjne, naru­sza­ją­ce nasze granice). Trauma może nam towa­rzy­szyć od pierw­szych chwil życia, kiedy nasz system samo­obro­ny nie jest roz­wi­nię­ty. Możemy jej doświad­czać jeszcze w życiu płodowym. Odkrycia nowo powstałej gałęzi nauki – epi­ge­ne­ty­ki wskazują, że traumę możemy dzie­dzi­czyć po naszych przodkach.

Poniżej przed­sta­wiam opisy metod, w zakresie których odbyłem szkolenia:

EMDR® 

Eye Movement Desensitization and Reprocessing 

PRZEDŁUŻONA EKSPOZYCJA® 

Prolonged Exposure PE