SOMA EMBODIMENT®

Dwuletni kurs SOMA-Embodiment® w Szkole Terapii Psychosomatycznej – cer­ty­fi­kat Nr. PL 003/2020
Nauczyciele : dr Sonia Gomes, Marcelo Muniz

To metoda, która jest roz­sze­rze­niem podejścia stwo­rzo­ne­go przez dra Petera Levina pod nazwą Somatic Experiencing. Twórczynią i główną nauczy­ciel­ką SOMA-Embodiment (Ucieleśnienie) jest dr Sonia Gomes.

Ucieleśnienie oznacza bycie uważnym na siebie — wiedzieć co się robi, będąc świadomym tego, co dzieje się wewnątrz i na zewnątrz w sposób reflek­syj­ny. Osoba, która jest ucie­le­śnio­na widzi własne granice, nie prze­kra­cza granic innych osób i jest dostro­jo­na do śro­do­wi­ska wewnętrz­ne­go i zewnętrz­ne­go (dotyczy to zarówno tera­peu­tów pra­cu­ją­cych z traumą jak i osób, którym pomagają). Według podejścia SOMA-Embodiment, trau­ma­tycz­ne doświad­cze­nia mogą powodować blokady, które ujawniają się w ciele na wielu poziomach, redukując tym samym zdolność organizmu do ucie­le­śnie­nia, orien­ta­cji, inte­gra­cji i percepcji. Aby rozwiązać traumę najpierw trzeba pracować z systemem per­cep­cyj­nym i orga­ni­za­cją gra­wi­ta­cyj­ną. Niezbędne jest też uczenie się orien­ta­cji. Tam, gdzie jest trauma, tam jest zabu­rze­nie naszej percepcji — wówczas gra­wi­ta­cja “odchodzi” z naszego ciała. Zanim ciało odnajdzie swoją sta­bil­ność musi zor­ga­ni­zo­wać się poprzez zmysły w relacji do pola gra­wi­ta­cji i fizycznej przestrzeni.

SOMA-Embodiment zajmuje się pogłę­bie­niem jakości orien­ta­cji i percepcji za pomocą systemu hap­tycz­ne­go, co pomaga przy­sto­so­wać się do życia i ota­cza­ją­ce­go świata. Koncepcję systemu hap­tycz­ne­go opracował ame­ry­kań­ski psycholog ewo­lu­cyj­ny James Gibson. System ten w sposób inte­rak­tyw­ny koor­dy­nu­je, nadaje i odbiera sen­so­mo­to­rycz­ne infor­ma­cje ze śro­do­wi­ska wewnętrz­ne­go i zewnętrz­ne­go. James Gibson uważa, że nasze narządy zmysłów są nie tylko kanałami odczuć, pasywnymi recep­to­ra­mi reagu­ją­cy­mi na odpo­wied­nie bodźce, ale także tworzą złożone systemy per­cep­cyj­ne, które oprócz aktyw­no­ści są ze sobą powiązane, zapew­nia­jąc orga­ni­zmo­wi stabilną ciągłą infor­ma­cję, która umożliwia adap­ta­cyj­ność. System haptyczny jako jedyny łączy nas z gra­wi­ta­cją. Kiedy hap­tycz­ność jest otwarta stajemy się ciekawi świata i możemy mieć posze­rzo­ne spojrzenie.

Metoda SOMA-Embodiment wprowadza reor­ga­ni­za­cję zmysłów, uczy odczu­wa­nia poprzez receptory, pomaga odzyskać system per­cep­cyj­ny, który tracimy w efekcie traum. Nie możemy zmienić prze­szło­ści, ale możemy zmienić naszą percepcję i to jak prze­szłość wpływa na nas obecnie. Terapeuta SOMA-Embodiment: patrzy, gdzie w ciele nie ma ruchu; daje wsparcie w tym miejscu, gdzie nie ma ruchu; inicjuje ruch w tym miejscu — jest to miejsce w ciele, w którym kiedyś zabrakło wsparcia. Trauma zabiera nas z naszego ciała, dlatego metoda SOMA-Embodiment pomaga w rein­te­gra­cji naszej percepcji, a to odbu­do­wu­je nasze ucie­le­śnie­nie — bycie wła­ści­cie­lem swojego ciała i zaufania swojemu ciału.