Ochrona danych osobowych

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku roz­po­rzą­dze­nia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz­nych w związku z prze­twa­rza­niem danych osobowych i w sprawie swo­bod­ne­go przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), poniżej przed­sta­wiam infor­ma­cję o Pani/Pana danych osobowych i zasadach ich prze­twa­rza­nia.

Dane prze­ka­za­ne dobro­wol­nie za pośred­nic­twem poczty elek­tro­nicz­nej (w tym for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go na stronie https://piotrantoniak-terapia.pl), tele­fo­nicz­nie oraz za pośred­nic­twem SMS-ów są prze­twa­rza­ne w celu obsługi kore­spon­den­cji do końca dzia­łal­no­ści Podmiotu.

Administrator danych osobowych

Adres strony inter­ne­to­wej to: https://piotrantoniak-terapia.pl.
Administratorem danych osobowych prze­ka­za­nych w związku z procesem terapii jest Piotr Antoniak pro­wa­dzą­cy dzia­łal­ność gospo­dar­czą pod nazwą Piotr Jan Antoniak, REGON: 013219990, NIP: 7951380419.

Prawa związane z danymi

Przysługuje Pani/Panu prawo do zażądania dostar­cze­nia danych będących w posia­da­niu Administratora oraz usunięcia w całości danych oso­bi­stych z wyłą­cze­niem danych, które są niezbędne ze względów admi­ni­stra­cyj­nych, prawnych lub bezpieczeństwa.