EMOTIONAID®

Kurs zor­ga­ni­zo­wa­ny przez Polskie Stowarzyszenie Somatic Experiencing — cer­ty­fi­kat International Trauma-Healing Institute
Nauczycielki: dr Cathy Lawi, Maskit Gilan Shochat

EmotionAid jest krótką, trwającą 15–25 minut inter­wen­cją, która pomaga w stre­su­ją­cych, kry­zy­so­wych sytu­acjach. W takich oko­licz­no­ściach nasz układ nerwowy reaguje aktywacją. Aktywacja stresu obejmuje liczne objawy w całym systemie ciało-umysł i służy do zmo­bi­li­zo­wa­nia energii potrzeb­nej do zare­ago­wa­nia na zagro­że­nie lub trudność. Wśród tych licznych objawów może pojawić się: przy­spie­szo­ne bicie serca, spłycony oddech, poja­wia­ją­ce się w ciele dreszcze. Poza tym w stanie aktywacji możemy doświad­czać splątania myśli, jesteśmy zdez­o­rien­to­wa­ni, prze­stra­sze­ni i towa­rzy­szy nam uczucie bez­rad­no­ści. Oprócz tego, że te objawy odbieramy jako nie­przy­jem­ne i uciążliwe pozo­sta­ją­cy przez dłuższy czas  stan aktywacji powoduje roz­re­gu­lo­wa­nie naszego układu nerwowego. 

Metoda EmotionAid została stworzona, żeby osoby będące w stre­su­ją­cych, kry­zy­so­wych sytu­acjach nauczyć przy­wra­ca­nia samo­re­gu­la­cji. EmotionAid wzmacnia umie­jęt­ność radzenia sobie – poko­ny­wa­nia wyzwań i uczy bez­piecz­ne­go roz­ła­do­wa­nia napięcia w sytuacji kryzysu i nad­mier­ne­go stresu. Metoda ta jak pod­kre­śla­ją twór­czy­nie (będące prak­ty­ka­mi metody Somatic Experiencing) nie jest metodą tera­peu­tycz­ną. Mogą z niej sko­rzy­stać osoby, które nie mają doświad­czeń korzy­sta­nia z terapii.  Przy pomocy 5 prostych kroków uczy ugrun­to­wa­nia, uspo­ko­je­nia oraz regulacji pracy układu nerwowego, roz­ła­do­wa­nia nagro­ma­dzo­ne­go napięcia i moż­li­wo­ści skon­tak­to­wa­nia się z zasobami. Po opa­no­wa­niu tych kroków ze spe­cja­li­stą osoba prze­ży­wa­ją­ca kolejne sytuacje z nad­mier­nym stresem i aktywacją może samo­dziel­nie stosować je zwięk­sza­jąc swoją odporność.